Last seen April 12 at 3:19 native-chinese native-chinese

native-chinese native-chinese

My Services

Chinese Learning Center Native Chinese speaker be your private tutor Chinese Instrument Erhu, Guzheng, Guqin, Dizi Flute, Flute Xiao, Yueqin, Xun, Huqin, Zhongruan, Hulusi Flute, Zhong Ruan, Cucurbit Flute, Gourd Flute, etc. Chinese Herbs Ai Ye, Ba He, Ba Ji Tian, Bai Shao, Ban Xia, Ce Bai Ye, Chaihu, Chuan Xiong, Dan Shen, Dang Shen, Ren Shen, Ling Zhi, Da Zao, Tian Ma, etc. Website:https://native-chinese.com/

My Snapshot

  • # Reviews: 0
  • Skill ratings: 00.0
  • # Client recommendations: 0 0
  • # Peer recommendations: 0
  •  
  • Experience level (yrs):
  • Size of typical clients: